Eesti English


 

 

Lingid planeeringutest ja ruumilisest planeerimisest

 

Mis on planeerimine ja kes on planeerija:
• Video: "Mida annab visoon?"
Videoloeng: "Mis on planeerimine"- lühiülevaade võhikutele
Kaur Lass slaidid ettekandest: "Planeerija roll praktikas" konverentsil "Planeerimishariduse võtmed"
Ruumilise keskkonna planeerija kutsestandard
• Kes on planeerija - planeerimine.ee

Teoreetiline ja praktiline taust:
Planeerimisalased artiklid OÜ Head kodulehel
Planeeringualased artiklid OÜ Entec Eesti (endine AS Pöyry Entec) kodulehel
Planeerimisalased mõisted ja info planeerimisest Vikipedias
​• Planeerimisseaduse ajaveeb - planeerimine.ee 
• Käsiraamat "Soovitused üldplaneeringu koostamiseks"
• Siseministeeriumi juhendmaterjal "Planeeringute leppemärgid" (riigi poolt kõrvaldatud materjal)  Taastatud! 
• Kaur Lass ja Rivo Noorkõiv "Ekspertarvamus majanduslike mõjude hindamisest maakonnaplaneeringute ja nende KSH koostamisel", Siseministeerium 2013 (riigi poolt kõrvaldatud materjal)  Taastatud! 
• Päästeameti koostatud käsiraamat: "Päästeameti tegevused ruumilises planeerimises" 
• Otsi riigikohtu lahendeid planeeringutest (lingilt avaneb otsing sõnaga planeering)
• Käsiraamat "Kohaliku omavalitsuse arengukava koostamise soovitused" (autor: Rivo Noorkõiv)  Taastatud! 
Kaur Lass slaidid loengust "Maapõue kasutamise planeerimine teoorias ja praktikas"
Kaur Lass slaidid ettekandest "Sadama planeerimise eripärad"
Kaur Lass slaidid loengust "Transport ja riigi ruumilise arengu suunamine"
Kaur Lass slaidid loengust "Maakonnaplaneering kui töövahend transpordi planeerimiseks"
Kaur Lass seminari slaidid: "Koostöö ja osapoolte rollid planeeringute koostamisel"
Kaur Lass seminari slaidid: "Planeerimispraktika kohaliku omavalitsuse tasandil. Üld- ja detailplaneeringute koostamine ja avalikkuse kaasamine"
• Kaur Lass slaidid loengust "Üldplaneeringu koostamisel osalemine ja planeerimisprotsessi sisuline käik aastal 2020"  Uus! 
• Kaur Lass slaidid loengust "Planeeringu elluviimisel tekkiva keskkonnamõju strateegiline hindamine"
• Videoloeng: "Müra leevendamise võimalused läbi planeeringus seatavate keskkonnatingimuste"
• Videod planeerimisest OÜ Head YouTube lehel


Seadusandlus:
• Eelmine planeerimisseadus (kehtis kuni 30.06.2015) 
Planeerimisseadus (jõustus alates 01.07.2015) 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

• Eelmine ehitusseadus (kehtis kuni 30.06.2015)
Ehitusseadustik (jõustus alates 01.07.2015)
• Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (jõustus alates 01.07.2015)

Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused, Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määrus nr 133 

Planeeringute järelevalve riigis:
Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond - planeerimisalase seadusandluse väljatöötaja ja planeerimistegevuse korraldaja ning järelevalve teostaja Eestis (NB! Järelevalvet üld- ja detailplaneeringute üle viivad läbi maavalitsused. Konkreetse maavalitsuse kontakti leiad maavalitsuse kodulehelt, kliki selleks allpooltoodud maakonnaplaneeringu lingile).
Detailplaneeringute koostamise korraldus valdades ja linnades - Riigikontrolli aruanne 2009
Ülevaade valdade ja linnade üldplaneeringutest ja nende puudumise põhjustest - Riigikontrolli aruanne 2008

Üleriigiline planeering:
30.08.2012 kehtestatud üleriigilise planeering Eesti 2030+ Rahandusministeeriumi kodulehel
Kaur Lass slaidid üleriigilise planeeringu avalikult esitluselt 30.10.2012 "Ruumilise arengu visioon ja üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ elluviimise mõjud"
Kaur Lass slaidid ettekandest "Üleriigilise planeeringu protsess"
Kaur Lass slaidid ettekandest "Transport kui riigi ruumilise arengu eeldus"
Üleriigilise planeeringu koostamisega seotud videod

Maakonnaplaneeringud:
Eestis hetkel kehtivad maakonnaplaneeringud

Üldplaneeringu visualiseerimise näide internetis:
• Tallinn. Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering (projektijuht: Kaur Lass, AS Entec 2002)

Kaur Lass osalusel koostatud kehtivate maakonna- ja üldplaneeringute näidised:
Pärnu maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering "E67 Tallinn-pärnu-Ikla maantee asukoha täpsustamine km 92,0-170,0" - 2012 - mitut valda läbiva joonobjekti asukoha määramiseks koostatud maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu näide (teemaplaneering valmis AS Teede Tehnokeskuse ja OÜ Head koostöös, Kaur Lass osales töös planeeringueksperdina)
Audru valla üldplaneering - 2010 - linnalähedase valla üldplaneeringu näide (planeering valmis AS Pöyry Entec ja OÜ Head koostöös, projektijuht ja KSH ekspert oli Kaur Lass). Kaur Lass oli ka esimese 1996 aastal kehtestatud Audru valla üldplaneeringu projektijuhiks, mis muutus kehtetuks selle planeeringu kehtestamisega. Audru vald on nüüdseks Pärnu linna osa ja planeering on leitav linna kodulehel ja kehtiv linna osa üldplaneeringuna..
Lavassaare valla üldplaneering - 2011 - väikevalla üldplaneeringu näide (planeering valmis AS Pöyry Entec ja OÜ Head koostöös, projektijuht Kaur Lass; Lavassaare vald on nüüdseks Pärnu linna osa ja planeering on leitav linna kodulehel ja kehtiv linna osa üldplaneeringuna.
Naissaare üldplaneering - 1997 ja Viimsi valla mandriosa üldplaneering - 2000 - saare ja poolsaare üldplaneeringu näide (AS Entec, projektijuht Kaur Lass)
Üldplaneeringu teemaplaneering "Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted"  2005 - kolme üldplaneeringut täpsustanud elamuehituse teemaplaneeringu näide (AS Entec, projektijuht Kaur Lass)
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneering "Miljöövärtuslikud alad ja rohevõrgustik" 2009 - miljööväärtusi ja rohelist võrgustikku käsitleva üldplaneeringu teemaplaneeringu näide (AS Pöyry Entec, projektijuhid Kerttu Kõll ja Kaur Lass, maastikuarhitekt Tuuli Veersalu)
Põltsamaa linna üldplaneering 1998 - linna üldplaneeringu näide (AS Entec, projektijuht Kaur Lass)
Paljasaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering 2002 - linna osa ja ranna ala üldplaneeringu näide (AS Entec 2002, projektijuht Kaur Lass)

Eesti visioonid:
Üleriigilise planeeringu koostamise aluseks olnud ruumilise arengu visioon (algtekst, täismahus avaldatuna ajalehes "Eesti Ekspress", lõppversioon on üleriigilises planeeringus)
Kasvuvisioon 2018 - Eesti Arengufondi koostatav majanduskasvu visiooni spikker (lõpliku Kasvuvisiooni ei valminudki, selle koostamine hääbus).
• Kasvuvisioon 2018 koostamise käigus läbi analüüsitud Eesti võimalikud arengustsenaariumid aastani 2018.

Rahvusvahelised visioonid, strateegiad ja planeeringud:
Lingid inglise keeles OÜ Head kodulehel
Kaur Lass poolt avaldatud planeerimisalased artiklid inglise keeles

Märkus: Viimati uuendatud 28.02.2020. Me teeme endast parima, et toodud lingid oleks toimivad. Kui Sa siiski märkad, et link pole enam õige siis palun teavita meid e-kirja teel.
 
Self guided audio tour app image