Eesti English

 

 

Detailplaneeringud

Detailplaneering koostatakse valla või linna territooriumi osa kohta ja see on maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Detailplaneering seab maakasutus- ja ehitustingimused linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel, mille reeglina määrab valla- või linna üldplaneering.Maa sihtotstarbe ja krundile seatava ehitusõiguse määramise kaudu mõjutab kehtestatud detailplaneering nii maa hinda kui ehitamise võimalusi. Kuna detailplaneeringu ja maa hinna vahel on olemas seos, on ülimalt oluline ka detailplaneeringute korrektsus. Meie eripära, võrreldes kõigi teiste turul olijatega, on see, et me oskame tagada detailplaneeringute korrektsust ja koostada planeeringu ettevõtja pilguga. Oleme seetõttu spetsialiseerunud keskmisest keerukamate detailplaneeringute (nt sadamad, tööstusalad, tanklad, suuremad kinnisvara-arendused, avalikkuse tähelepanu all olevad objektid jms) koostamisele. Erinevalt konkurentidest aitame me oma kliente nii kohaliku omavalitsusega koostöö korraldamisel, planeeringu avalikustamise strateegia väljatöötamisel, langetatavate otsuste projektide koostamisel ja ülevaatamisel, avalikustamise käigus detailplaneeringu kohta esitatud vaiete aruteludel kui ka avalikkusega suhtlemisel.

Kaur Lass andmas intervjuud Aktuaalsele Kaamerale
Foto: Kaur Lass andmas intervjuud "Aktuaalsele Kaamerale" Nõmme keskuse detailplaneeringu koostamise ajal 2005 aastal Nõmme Kultuurikeskuses. Foto: AS Entec arhiiv. 

Meie planeerimisekspert ja ettevõtluskonsultant Kaur Lass on koostanud detailplaneeringuid praktiliselt igat liiki objektidele (näiteks: elektrijaamad, tuulepargid, õli- ja naftaterminalid, bensiinijaamad, sadamad, tööstuspargid, ärialad, linnaosa keskused, haljasalad ja pargid, golfiväljakud, ringrajad, supelrannad, puhkekülad, igat liiki elamualad, üksikelamukrundid, lautrikohad jms) väga erinevates Eestimaa paikades. See annab meile väga hea praktilise oskuse otstarbekaimal viisil läbi viia igat liiki objektide detailplaneeringuid. 

Meil on olemas ka oskusteave ja kogemused kuidas korraldada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) ning seada keskkonnatingimused ja sõnastada leevendavad meetmed planeeringu elluviimiseks. Oskame koostada praktikas hästi toimivaid ekspertarvamusi keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise motiveerimiseks. Samuti oleme aidanud tõsta teiste isikute koostatud detailplaneeringutes olevate keskkonnatingimuste kvaliteeti ja teostanud kvaliteedikontrolli teiste firmade koostatud detailplaneeringute üle.

Lisaks planeeringute koostamisele võime aidata Sul kaitsta oma huve ka kellegi teise poolt koostatavas planeeringus, aidates koostada nt vastuväiteid ja ettepanekuid või esindades teid avalikel aruteludel. Meie oskusteave võimaldab samuti koostada ekspertarvamusi (nii koostatavate kui ka juba kehtivate) planeeringute kvaliteedi kohta. Vajadusel võime seda teha ka koostöös advokaadibürooga (meie koostööpartneriteks on mitmed Eesti parimad planeerimis- ja ehitusvaldkonda tundvad advokaadid, nt Toomas Tamme, Mikk Lõhmus, Rait Kaarma ja Silja Holsmer).