Eesti English 

 

Üldplaneeringu koostamise nõustamine

Üldplaneering loob eelduse omavalitsuse strateegilise arengu suunamiseks. Edukalt läbiviidud ja avalikkuse kaasosalusel koostatud üldplaneering on erinevaid eluvaldkondi integreeriv ja elanikkonda, ettevõtjaid, kinnisvaraomanikke jt huvitatud isikuid kaasav. Aitame Sul planeeringu algfaasis vajadusel koostada ka planeeringu avalikustamise strateegia, mis vastab konkreetse omavalitsuse vajadusele, eripäradele ja rahalistele võimalustele.
 
Üldplaneeringu läbiviimise tulemusel lepitakse kokku ja sõnastatakse konkreetsed motiveeritud reeglid maa-alade kasutamiseks, edasiseks detailplaneeringut koostamiseks ja projekteerimis- ning ehitustegevuse korraldamiseks.

Üldplaneeringu kõige olulisemaks tulemuseks on omavalitsuse tahte ja soovide sätestamine õigusaktina, mis võimaldab hiljem maaomanikel ja arendajatel edukalt läbi viia vaid kogukonna tahtele (ehk kehtivale üldplaneeringule) vastavaid detailplaneeringuid või projekte. Kohaliku omavalitsuse eripära arvestav üldplaneering suurendab omavalitsuse võimet langetada kiireid ja motiveeritud otsuseid.

Lisaks üldplaneeringu sisu väljatöötamisele nõustame ka üldplaneeringu korrektset menetlemist ja aitame pidada läbirääkimisi ning dokumenteerida kokkuleppeid jne. Planeerimine on ajamahukas ja erioskusi nõudev töö. See peab võimalike vaidluste ennetamiseks (või vaidluste tekkimisel nende kohtus võitmiseks) olema läbi viidud korrektselt. Pika töökogemusega konsultantidena teame kuidas see korrektsus tagada. Kuna see on töö- ja ajamahukas ei paku me oma teenuseid alates 01.07.2015 enam riigihangetel vähempakkumise korras, kuid meid saab eksperdiks kaasata tunnihinna alusel.

Oleme valmis nõustama maaomanikke, arendajaid ja erinevaid organisatsioone selles, kuidas parimal viisil kaitsta oma huve üldplaneeringu koostamise käigus. Vastavat teenust pakume samuti tunnihinna alusel.

Kaur Lass - Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringu avalikul arutelul
Foto: Kaur Lass juhtimas 6 tundi järjest kestnud Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringu avalikku arutelu Tallinna Linnavolikogu saalis (foto AS Entec arhiiv).

Meie konsultant Kaur Lassil on enam kui 20 aastane igapäevane töökogemus planeeringute koostamisest ja vajalik oskusteave igat tüüpi valla- või linna(osa) üldplaneeringute või teemaplaneeringute läbiviimise korraldamiseks ja nende jaoks sisuliselt toimivate reeglite väljatöötamiseks. Samuti on Kaur Lassil, ühena vähestest Eestis, kogemus mitme omavalitsuse ühise üldplaneeringu koostamisest. Samuti on Kaur Lass juhitud seni kiiremini valminud Eesti üldplaneering, milleks oli Audru valla esimene üldplaneering aastal 1996 (tänaseks on Kaur Lass juhtimisel koostatud Audru vallale uus üldplaneering, mis kehtestati 2010 aastal).

Meie teadmiste kaasamine aitab omavalitsusel saavutada korrektse, kvaliteetse ja igapäevaselt praktikas hästi kasutatava üldplaneeringu. Seda tõestab nii meie klientide kui ka Kaur Lass poolt kuni 2009 aastani juhitud AS Pöyry Entec (varem tegutsenud ärinimega AS Entec, nüüd tegutsev ärinime all OÜ Entec Eesti) arhitektuuri- ja planeerimisosakonna klientide rahulolu varem läbi viidud töödega.

Lisaks sisulisele tööle üldplaneeringutega võime Sulle abiks olla ka planeeringuala visualiseerimisel.