Eesti English

 

 

Detailplaneeringu koostamine

Detailplaneering koostatakse maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Detailplaneering seab maakasutus- ja ehitustingimused linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel, mille reeglina määrab valla- või linna üldplaneering.Maa sihtotstarbe ja krundile seatava ehitusõiguse määramise kaudu mõjutab kehtestatud detailplaneering nii maa hinda kui ehitamise võimalusi. Kuna detailplaneeringu ja maa hinna vahel on olemas seos, on ülimalt oluline ka detailplaneeringute korrektsus.

Meie eripära, võrreldes kõigi teiste planeeringu koostajate Eesti turul, on see, et me oskame tagada detailplaneeringute korrektsust ja koostada planeeringu ettevõtja pilguga. Oleme seetõttu spetsialiseerunud keskmisest keerukamate detailplaneeringute (nt sadamad, tööstusalad ja -objektid, tanklad, suuremad kinnisvara-arendused, avalikkuse tähelepanu all olevad objektid jms) koostamisele. Erinevalt konkurentidest aitame me oma kliente nii kohaliku omavalitsusega koostöö korraldamisel, detailplaneeringu avalikustamise strateegia väljatöötamisel, langetatavate otsuste projektide ülevaatamisel, avalikustamise käigus detailplaneeringu kohta esitatud vaiete ja arvamuste aruteludel kui ka avalikkusega suhtlemisel.

Kaur Lass andmas intervjuud Aktuaalsele Kaamerale
Foto: Kaur Lass andmas intervjuud "Aktuaalsele Kaamerale" Nõmme keskuse detailplaneeringu koostamise ajal 2005 aastal Nõmme Kultuurikeskuses. Foto: AS Entec arhiiv. 

Meie planeerimisekspert ja ettevõtluskonsultant Kaur Lass on koostanud detailplaneeringuid praktiliselt igat liiki objektidele (näiteks: elektrijaamad, tuulepargid, õli- ja naftaterminalid, bensiinijaamad, sadamad, tööstuspargid, tootmishooned, reoveepuhastid, ärialad, linnaosa keskused, haljasalad ja pargid, golfiväljakud, ringrajad, supelrannad, puhkekülad, igat liiki elamualad, üksikelamukrundid, lautrikohad jms) väga erinevates Eestimaa paikades. See annab meile väga hea praktilise oskuse otstarbekaimal viisil läbi viia igat liiki objektide detailplaneeringuid. 

Meil on olemas ka oskusteave ja kogemused kuidas korraldada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) ning seada toimivad keskkonnatingimused ja sõnastada leevendavad meetmed detailplaneeringu elluviimiseks. Oskame koostada praktikas hästi toimivaid ekspertarvamusi keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise motiveerimiseks. Samuti oleme aidanud tõsta teiste isikute koostatud detailplaneeringutes olevate keskkonnatingimuste kvaliteeti ja teostanud kvaliteedikontrolli teiste firmade koostatud detailplaneeringute üle.

Lisaks planeeringute koostamisele võime aidata Sul kaitsta oma huve ka kellegi teise poolt koostatavas detailplaneeringus, aidates koostada nt vastuväiteid, ettepanekuid ja arvamusi või esindades sind detailplaneeringu avalikel aruteludel.

Meie oskusteave võimaldab koostada ekspertarvamusi ja kohtule esitatavaid asjatundja arvamusi detailplaneeringute kvaliteedi kohta.
Vajadusel võime seda teha ka koostöös advokaadibürooga (meie koostööpartneriteks on mitmed Eesti parimad planeerimis- ja ehitusvaldkonda tundvad advokaadid, nt Toomas Tamme, Mikk Lõhmus, Rait Kaarma ja Silja Holsmer).